ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap
bij Kaput Fit en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten door een email te sturen.


Kaput Fit is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 56957378.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN KAPUT FIT

a.     Deze algemene voorwaarden van Kaput Fit zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een outdoor training (een Kaput Fit training), aangeboden en/of verzorgd door Kaput Fit.

b.     Een Kaput Training is een Kaput Fit,  een Kaput Kickboks of een Kaput Special. De inhoud van iedere Kaput training staat op de website van Kaput Fit.

c.     Deze algemene voorwaarden van Kaput Fit zijn van toepassing elk abonnement.

d.     Door aanschaf van een Abonnement, als ook door deelname aan een Kaput Training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden van Kaput Fit.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze algemene voorwaarden van Kaput Fit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      Kaput Fit kan deze algemene voorwaarden Kaput Fit van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Kaput Fit.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze algemene voorwaarden Kaput Training strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Kaput Fit  toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen Kaput Fit en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit  een online registratie van een deelnemer.

b.     Voor Kaput Fit ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaput Fit. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Onder de volgende voorwaarden kan een deelnemer een abonnement te allen tijde vervangen door een hoger abonnement. Een abonnement vervangen door een lager abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende abonnement.

  •  Een abonnement heeft een looptijd van minimaal één kalender maand.
  • Het oude abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe abonnement.

3. ABONNEMENTEN

a.     Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Bij zware blessures, langdurige ziekte of zwangerschap kan de geldigheid van een abonnement worden opgeschort. Kaput Fit heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

c.     Een abonnement heeft een geldigheid van minimaal één kalender maand Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

d.      Een abonnement is ten allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalender maand.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een abonnement.

b.     De actuele prijzen van de abonnementen staan op de website van Kaput Fit. Kaput Fit heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten abonnementen.

c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Kaput Fit.

d.      Een Deelnemer betaalt de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Kaput Fit automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het abonnement via een automatische incasso.

e.     Een abonnement wordt maandelijks rond de 25ste automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven.

f.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een deelnemer alle kosten, die Kaput Fit of een door Kaput Fit ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan Kaput Fit verschuldigd is, aan Kaput Fit verschuldigd.

g.     Kaput Fit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING

a.    De deelnemer kan een overeenkomst met Kaput Fit ontbinden binnen een termijn van één kalender maand.

b.    De deelnemer ontbindt de overeenkomst door een email te sturen naar Kaput Fit of via Fitmanager.

c.    Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.     Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmelding system. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een Kaput training.

b.     Een deelnemer kan zich tot uiterlijk zes uur voor aanvang van een training kosteloos uitschrijven.

c.      Kaput Fit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website en via de app van Kaput Fit.

d.    Kaput Fit heeft tot het tijdstip 2 uur van aanvang het recht een Kaput Training bij onvoldoende belangstelling (minder dan 5 deelnemers) te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor Kaput Fit altijd overmacht op en ontheffen Kaput Fit van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Kaput Fit ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Kaput Fit is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Kaput Fit door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Kaput Fit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Kaput Fit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Kaput training geschiedt op eigen risico.

b.    Kaput Fit, zijn medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een Kaput training.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Kaput Fit, haar medewerkers en trainers, is Kaput Fit niet aansprakelijk.

d.    Kaput Fit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een Kaput training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.    Kaput Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Kaput training. Een Kaput training is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Kaput training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts en dit altijd vooraf te melden.

f.     Kaput Fit behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Kaput training.

g.    Kaput Fit is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Kaput training.

h.     De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Kaput training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. DISCLAIMER EN PRIVACY POLICY

a.     Kaput Fit respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en om de ervaring van leden te optimaliseren.

b.     Kaput Fit gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Kaput Fit deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer

c.     Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor winst, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van wereldwijde gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen met via onze partner Fit Manager en Google Suite, met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben, waarmee we veilige opslag en gebruik van persoonlijke gegevens kunnen garanderen.

d.     De werknemers van Kaput Fit en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel Kaput Fit de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Kaput Fit niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Kaput Fit sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Kaput Fit gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Kaput Fit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Kaput Fit.

i.     Deelnemers geven Kaput Fit toestemming om fotografische afbeeldingen en andere soorten opnamen van groepen en / of individuen te gebruiken, onder voorbehoud van beroep, voor redactionele publicatie of voor promotionele doeleinden.

j.     De deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de privacy verklaring Kaput Training.

9. KLACHTEN

a.   Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Kaput Fit zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Kaput Fit te melden, en uiterlijk binnen veertien dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Kaput Fit (Telderslaan 96, +(31) 06 – 52612282) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Kaput Fit beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Kaput Fit verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per email aan deelnemer na de constatering hiervan.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze algemene voorwaarden Kaput Fit kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Kaput Fit.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.